PROTOPORO
MAIL: protoporo@gmail.com / PHONE: 6973307189

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φοιτητικές εργασίες

Ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, πως ξεκινούν οι διαδικασίες για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων. Μελετώντας πολύ προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο, υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία όσοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τη σχετική διαδικασία (10) πολύ σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να δώσετε προσοχή, πριν και κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης σας. Αναλυτικότερα:

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (αφορά τους ενδιαφερομένους ή/και τα αδέρφια τους). Ως «κανονικός χρόνος φοίτησης» νοείται ο προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος σπουδών, ο οποίος ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Για παράδειγμα, στη Νομική ο χρόνος αυτός ισούται 8 εξάμηνα (κανονικος χρόνος φοίτησης) + 4 εξάμηνα = 12 εξάμηνα. Επίσης, όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση.

ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.. Η βάση (τα μόρια δηλαδή) που χρειαζόταν τη συγκεκριμένη χρονιά κάποιος για να μπει σε συγκεκριμένη σχολή. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν -όσοι δεν είναι πρωτοετείς- πως αναφέρει η εγκύκλιος «κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου». Δηλαδή, ως έτος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νοείται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ο αιτών μετεγγραφή φοιτητής εισήχθη σε Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. που βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (με αδέρφια φοιτητές, φοιτητές με παθήσεις κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στο ποσοστό αυτό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης έστω και αν έχουν τις τυπικές προδιαγραφές και εντάσσονται σε παραπάνω από μια κατηγορίες. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφασή του, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλει νέα αίτηση με την ίδια ή άλλη κατηγορία δικαιούχων.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. Βασική προυπόθεση για τμήματα, τα οποία επιθυμεί να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής. Οι αιτήσεις μετακίνησης δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (ιδρυματικός λογαριασμός – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).

Στο δυναμικό του ομίλου, ανήκει έμπειρο δίκτυο συνεργατών, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, οι οποίοι είναι σε θέση να υποστηρίξουν με επιτυχία τη συγγραφή πτυχιακών εργασιών και την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών των επιστημονικών πεδίων. Αναλαμβάνονται υπεύθυνα φοιτητικές εργασίες και εργασίες εαπ καθώς και εργασίες απκυΣυγκεκριμένα οι συνεργάτες του ομίλου είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν επιτυχώς εργασίες ΔΕΟ και εργασίες ΕΚΕ και εργασίες ΔΜΥ και εργασίες ΔΤΕ και γενικότερα όλων των θεματικών ενοτήτων εαπ και απκυ. Αναλαμβάνεται η συμβουλευτική σε πτυχιακές εργασίες οικονομικών, διπλωματικές εργασίες πληροφορικήςδιπλωματικές εργασίες επιστημών υγείας, πτυχιακές εργασίες επιστημών αγωγής,  μεταπτυχιακές εργασίες θετικών επιστημών, καθώς και μεταπτυχιακές εργασίες πολυτεχνικών επιστημών και γενικότερα συμβουλευτική σε πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες με στατιστικές αναλύσεις SPSS, SWOT, STATA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *